konsultacje OnLine od 2011 r.

Przejdź do treści

  

Regulamin Urologiczny portal medyczny online.

UroPortal Medyczny świadczący usługi lekarskie dla osób potrzebujących pomocy, konsultacji, porady.
 
 
Regulamin e-porad
Przed skorzystaniem z usługi e-porady, pytający zobowiązany jest zapoznać
się z treścią regulaminu. Kontakt za pośrednictwem formularza
kontaktowego /przekierowanie na stronę https://estei.pl/, bądź e-maila równoznaczny jest z akceptacją
regulaminu e-porad.
 
 

Regulamin

 
 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
 
 
§ 1
 
 
Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 
 
§ 2
 
 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 
 
§ 3
 
 
Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:
 
 
1. Serwis - Medyczny Serwis Informacyjny, znajdujący się na stronie doktorius.pl
 
 
2. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta usług świadczonych przez Serwis drogą elektroniczną;
 
 
3. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
 
 
4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 
 
5. Usługi - świadczone na rzecz Użytkownika przez Serwis odpłatnie lub nieodpłatnie, usługi związane z funkcjonowaniem Serwisu. Świadczenie usług obejmuje zagadnienia z zakresu medycyny;
 
 
6. Informacja (usługa „e-Porada") – odpowiedź niewymagająca dogłębnej analizy stanu medycznego, psychologicznego – odpowiedź zasadniczo wynikająca wprost z wiedzy medycznej. W ramach informacji nie mieści się odpowiedź, będąca kompleksową oceną sytuacji medycznej czy też wskazująca alternatywne rozwiązania opisanej sytuacji (w szczególności odpowiedź na pytania: „jak postąpić", "jakie czynności należy podjąć", itp.). Taki charakter informacji został przyjęty przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo Użytkowników serwisu. Jeżeli taka odpowiedź jednak zostanie udzielona to pełną odpowiedzialność za wykorzystanie jej treści bez bezpośredniej, klasycznej wizyty lekarskiej, jej weryfikacji poprzez badanie fizykalne, badania dodatkowe jest po stronie Użytkownika, Przedsiębiorcy, Konsumenta.
 
 
7. Usługa e-Porada – odpowiedź wyjaśniająca dane zagadnienie przesłane za pomocą e-mail. W jej ramach dokonywana jest dogłębna analiza, na podstawie wskazań medycznych oraz ewentualnie w oparciu o przesłane dokumenty i inne materiały; jeśli zachodzi taka potrzeba, wskazywane są alternatywne, możliwe do przyjęcia drogi postępowania; Obejmuje także opracowanie treści dokumentu na indywidualne życzenie Użytkownika (pisma, opinie, analizy, itp.).
 
 
8. Cookies – niewielkie pliki tekstowe. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika. Strona doktorius.pl nie używa cookies.
 
 
§ 4
 
 
Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez serwis jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: opisem usługi, warunkami, cennikiem oraz Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, a także dedykowanymi dla danej usługi Regulaminami szczególnymi.
 
 
 
§ 5
 
 
1. Administrator portalu doktorius.pl jest uprawniony do:
 
 
a). przetwarzania, gromadzenia, utrwalania, przechowywania, opracowywania, udostępniania i usuwania danych Użytkownika w celu realizacji umowy oraz w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez serwis, a także
 
 
b). przetwarzania, gromadzenia, utrwalania, przechowywania, opracowywania, udostępniania i usuwania danych Użytkownika w celu badania rynku oraz zachowania i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez serwis oraz w celach statystycznych.
 
 
2. Przed wysłaniem wiadomości do portalu doktorius.pl lub w późniejszym czasie Użytkownik może wyrazić zgodę na:
 
 
a). przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych i reklamy,
 
 
b). rozpowszechnianie danych osobowych Użytkownika zgromadzonych na Koncie w sieci Internet, w sposób określony w Polityce prywatności serwisu.
 
 
3. Podczas wysłania informacji w serwisie Użytkownik podaje następujące dane osobowe zgodnie z podanymi rubrykami w formularzu kontaktowym.
 
 
 
4. Administrator portalu, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe swoich Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów określonych w tym regulaminie jedynie przez Administratora portalu i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm) oraz niniejszego Regulaminu. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania, jak i żądania ich usunięcia. W rozumieniu powyższej ustawy oraz niniejszego Regulaminu, ochronie danych osobowych nie podlegają osoby prawne tj. spółki (przedsiębiorstwa).
 
 
5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Administrator nie weryfikuje podanych danych osobowych, jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych Usług bez podania przez Użytkownika określonych danych osobowych. O każdorazowej konieczności podania tych danych osobowych Użytkownik zostanie odrębnie powiadomiony.
 
 
6. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Serwisu jest dokonywane na podstawie przesłania do Administratora pocztą elektroniczną na adres uropolska@gmail.com stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Użytkownika.
 
 
7. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 
 
8. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Administrator usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Użytkownika po usunięciu konta na potrzeby policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
 
 
9. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora następujących danych technicznych i technologicznych:
 
 
a) adres IP,
 
 
b) wywołany adres internetowy (URL),
 
 
c) adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony serwisu uropolska@gmail.com,
 
 
d) rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta,
 
 
e) innych informacji transmitowanych protokołem http.
 
 
10. Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Administratora. Szczegółowe dane o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookies oraz możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi zostały zawarte w naszej Polityce Prywatności.
 
 
11. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 
 
12. Administrator prowadzi zbiór danych osobowych Użytkowników serwisu. Zbiór danych został zarejestrowany u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 
 
§ 6
 
 
 
1. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na uropolska@gmail.com.
 
 
2. Wszelkie reklamacje można składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres uropolska@gmail.com
 
 
 
 
Rozdział 2
Usługi świadczone za pośrednictwem witryny internetowej
 
 
§ 7
 
 
 
1. Przedmiotem świadczenia jest:
 
 
a) umożliwienie korzystania z usługi „e-Porada" na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i Regulaminach szczegółowych, dedykowanych danej usłudze.
 
 
2. Administrator może świadczyć usługi odpłatnie lub nieodpłatnie.
 
 
3. Usługa „e-Porada” polega na sporządzeniu informacji medycznej dla przykładowego opisu sytuacji i pytań Użytkownika. Informacja medyczna opiera się wyłącznie na opisanej sytuacji i nie może być traktowana jako podstawa do podejmowania określonych działań przez Użytkownika.
 
 
Usługa sprzedawana jest wyłącznie w ramach Kompleksowej Pomocy Medycznej, Psychologicznej.
 
 
4. Cennik usług umieszczony jest na stronach serwisu w zakładce CENNIK
 
 
§ 8
 
 
1. W celu uzyskania dostępu do wybranej części zasobów serwisu należy wypełnić formularz kontaktowy oraz zamówić i wykupić wybraną usługę.
 
 
2. W celu zlecenia wyceny usługi rejestracja Użytkownika nie jest konieczna. Użytkownik może skorzystać z niniejszej usługi za pomocą odpowiedniego formularza znajdującego się na stronie.
 
 
Pełne skorzystanie z usługi wymaga posiadanie własnego konta e-mail.
 
 
 
§ 9
 
 
1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
 
 
2. Jest dobrowolne
 
 
3. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 
 
4. Administrator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności w Serwisie, w szczególności nie złożył.
 
 
5. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
 
 
6. Administrator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
 
 
a)     cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu,
 
 
b)     działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
 
 
c)      otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
 
 
d)     uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika,
 
 
e)     Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
 
 
f)       Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
 
 
g)     podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 
 
7. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 6 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
 
 
8. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Administratora zostanie przesłane na podany adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika.
 
 
9. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika przez Użytkownika.
 
 
10. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Administratora ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody jego zgody.
 
 
11. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 
 
12. Termin wypowiedzenia umowy przez Administratora w przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 6 wynosi 14 dni.
 
 
13. Administrator może odmówić zarejestrowania Klienta jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 6.
 
 
§ 10
 
 
1. Administrator zastrzega możliwość zmiany cen poszczególnych usług, ich zakresu oraz limitów. Administrator zastrzega możliwość stosowania okresowych promocji. Zmiany powyższe nie znajdują zastosowania do usług już zamówionych bądź wykupionych w chwili wprowadzania zmian.
 
 
2. Usługa nie obejmuje kosztów dostępu do sieci internetowej, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i nie są zależne od Administratora. Administrator zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach.
 
 
3. Usługa może zostać opłacona:
 
 
a)    za pomocą przelewów natychmiastowych.
 
 
 
 
 
§ 11
 
 
1. W ramach usługi „e-Porada", opinia lub dokument są sporządzone w ustalonym terminie po zaakceptowaniu ceny i potwierdzeniu dokonania wpłaty przez Użytkownika lub zaksięgowania przedmiotowej wpłaty. Kopia potwierdzająca dokonanie przelewu powinna być przesłana do Administratora drogą elektroniczną
 
 
2. Opinia lub dokument sporządzana jest w podstawowym formacie PDF. Dodatkowo opinia lub dokument może być przygotowana w formacie doc., jeśli zachodzi konieczność ich edycji czy też uzupełnienia przez Użytkownika.
 
 
3. W przypadku skierowania zapytania o wycenę opinii bądź dokumentu w dni robocze, w godzinach od 8:00 – 15:00, Użytkownik w ciągu najkrótszym możliwie czasie od skierowania w/w zapytania otrzymuje informację zwrotną dotyczącą indywidualnej wyceny usługi lub dodatkowe pytania konieczne do doprecyzowania stanu faktycznego. Przy dokonywaniu wyceny opinii uwzględniany jest nakład pracy lekarza w celu pełnego i rzetelnego opracowania zagadnienia przedstawionego przez Użytkownika.
 
 
4. W przypadku skierowania zapytania o wycenę opinii bądź dokumentu w dni robocze, w innym terminie niż wskazany w ust. 3 § 11, Użytkownik w następnym dniu roboczym od skierowania w/w zapytania otrzymuje informację zwrotną dotyczącą wyceny usługi lub dodatkowe pytania konieczne do doprecyzowania stanu faktycznego. Dokonując wyceny opinii uwzględniany jest nakład pracy w/w w celu pełnego i rzetelnego opracowania zagadnienia przedstawionego przez Użytkownika.
 
 
5. Zadawanie dodatkowych pytań związanych z usługą oraz doprecyzowanie informacji niezbędnych do sporządzenia opinii prawnej będzie dokonywane za pośrednictwem drogi e-mail.
 
 
6. Użytkownik może również otrzymać opinię bądź dokument w formie papierowej, przesłane listem poleconym na wskazany adres. Opinia bądź dokument nie będą opatrzone podpisami Zespołu, chyba że Użytkownik zamówił autoryzowaną, pisemną opinię.
 
 
7. Administrator zastrzega, że nie świadczy usług jako klasyczny stacjonarny gabinet lekarski.
 
 
8. W ramach wyceny mieści się możliwość doprecyzowania kwestii budzących wątpliwości czy też niezrozumiałych dla Użytkownika, pozostających w związku z opinią i opartych na pierwotnym stanie faktycznym. Odpowiedzi na doprecyzowania udzielane są w terminie do trzech dni roboczych od daty skierowania zapytania przez Użytkownika serwisu. Administrator zastrzega sobie możliwość wyceny odpowiedzi na doprecyzowanie, w przypadku skierowania żądania doprecyzowania po upływie miesiąca od dnia wykonania usługi.
 
 
9. Opinia („e-Porada") będą sporządzane w terminie ustalonym przez strony umowy (Użytkownika i Administratora) jednocześnie z wyceną usługi. Podstawowy termin realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze, jednakże możliwe jest jego skrócenie bądź wydłużenie, biorąc pod uwagę nakład pracy lekarza w celu pełnego i rzetelnego opracowania zagadnienia przedstawionego przez Użytkownika. Każda modyfikacja terminu jest ustalana przez strony umowy jednocześnie z wyceną usługi. W przypadku zlecenia w/w usług w ramach Kompleksowej Pomocy Medycznej ustala się trzydniowy termin realizacji zamówienia.
 
 
10. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy wyceny opinii w przypadku pytania o charakterze pozaprawnym, pozamedycznym, nieetycznym a także przygotowania dokumentu, jeśli z opisu sytuacji i załączonych materiałów będzie wynikała bezzasadność jego sporządzenia. W takim przypadku Administrator może zaproponować przygotowanie odpłatnej opinii, wyjaśniającej niezasadność sporządzenia dokumentu.
 
 
11. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy dokonania wyceny także wtedy, jeśli pytanie nie ma charakteru medycznego oraz gdy zachodzi konieczność skierowania problemu do klasycznego gabinetu lekarskiego.
 
 
§ 12
 
 
1. W ramach usługi „e-Porada" Użytkownik wpisuje tytułu pytania, przedstawienia opisu sytuacji oraz sformułowania pytania, na które chce uzyskać odpowiedź. Odpowiedzi na pytania zadane przez Użytkowników serwisu w ramach usługi „e-Porada" mają charakter informacji medycznej, a nie klasycznej porady bądź opinii medycznej w sensie postawienia diagnozy.
 
 
2. Administrator zastrzega sobie prawo do wyboru właściwej usługi dla przedstawionej przez Użytkownika sytuacji faktycznej. Administrator może odmówić udzielenia odpowiedzi na pytania w ramach usługi w przypadku gdy treść pytania wskazuje na konieczność innego działania.
 
 
 
 
§ 13
 
 
1. Administrator zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi lub odmowy wyceny usługi, jeśli pytanie będzie dotyczyło rozwiązania zadań o charakterze niemożliwym do wykonania.
 
 
2. Administrator zastrzega sobie prawo do:
a). odesłania zapytania w ramach usługi wraz z prośbą o doprecyzowanie istotnych informacji, których brak uniemożliwia udzielenie odpowiedzi bądź sporządzenie analizy,
3. Informacji, o których mowa Administrator udziela drogą elektroniczną na wskazany w formularzu kontaktowym adres mailowy.
 
 
4. Informacje, o których mowa w lit. a i c nie powodują zmniejszenia limitu pytań w ramach usługi.
 
 
5. Użytkownik może zastrzec (poprzez wpisanie takiej informacji podczas zadawania pytania w ramach usługi) aby odpowiedź nie była publikowana na stronach serwisu. W takim wypadku udzielona odpowiedź zostanie umieszczona wyłącznie na e-mailu Użytkownika.
 
 
§ 14
 
 
1. Forum nie jest dostępne w serwisie.
 
 
§ 15
 
 
Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 
 
§ 16
 
 
1.Użytkownik upoważnia Administratora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e-faktury.
 
 
2. Składając zamówienie Użytkownik może zaznaczyć chęć otrzymania faktury papierowej (zwykłej). W takim przypadku zobowiązany jest wskazać żądane w formularzu dane, niezbędne do wystawienia dokumentu.
 
 
§ 17
 
 
Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w serwisie należą do Administratora. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami). Żaden z utworów w całości jak i części znajdujący się na stronie serwisu a także pozyskany przez Użytkowników w ramach świadczonych usług, nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich pozostałych polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Administratora. Każde użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Administratora z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
 
 
§ 18
 
 
1. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku  o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa do odstąpienia od umowy .
 
 
§ 19
 
 
 
1. W innych przypadkach, nie objętych ust. 1 niniejszego § 10, Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
 
2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 
 
3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
 
 
a)      wiadomością e-mail, na adres uropolska@gmail.com,
 
 
4. Administrator niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 
 
5. Prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 2. nie przysługuje Konsumentowi także w odniesieniu do umów:
 
 
a)     o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 
 
b)     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 
 
c)      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 
 
d)     o dostarczanie dzienników, periodyków;
 
 
e)     o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 
 
6. Administrator, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Administrator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 
 
 
 
 
Rozdział 3
Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej usługi
 
 
§ 20
 
 
1. ADMINISTRATOROWI przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu. W przypadku planowanej przerwy Użytkownicy zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na stronie Serwisu, w terminie co najmniej na trzy dni przed planowaną przerwą.
 
 
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszczonych na stronie.
 
 
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Użytkownika wskutek korzystania z usług świadczonych poprzez serwis, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez Usługodawcę lub niniejszy Regulamin stanowi odmiennie.
 
 
4. Serwis zastrzega sobie prawo umieszczania w komercyjnej części serwisu treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
 
 
5. Korzystanie z komercyjnej części serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim.
 
 
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści wypowiedzi oraz opinii umieszczonych na stronach serwisu.
 
 
7. Administrator zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści wulgarne, obraźliwie, zabronione przez prawo, naruszające prawa ADMINISTRATOR lub innych osób albo naruszające zasady współżycia społecznego.
 
 
8. Administrator zastrzega, że w opinii lub wypowiedzi umieszczonej w serwisie nie mogą znaleźć się treści reklamujące przedsiębiorców i osoby wykonujące wolne zawody oraz treści reklamujące ich działalność lub oferowane przez nich towary i usługi ani żadne oferty.
 
 
 
 
Rozdział 4
Postępowanie reklamacyjne
 
 
§ 21
 
 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z komercyjnej części serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail
 
 
2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni roboczych.
 
 
3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy Użytkownika.
 
 
4. W ramach usługi „Zamów opinię” Administrator gwarantuje zwrot uiszczonej należności, jeśli Opinia prawna wraz z pytaniami dodatkowymi nie wyjaśniły wątpliwości Użytkownika, w świetle aktualnie obowiązującego prawa. Zwrot nie przysługuje jednak, gdy Porada jest zgodna z prawem jednakże niekorzystna dla Użytkownika. Warunkiem skorzystania z Gwarancji zwrotu jest wykorzystanie możliwości zadawania pytań dodatkowych oraz wykazanie obiektywnych uchybień opinii.
 
 
§ 21a
 
 
1. Odpowiedzialność Administratora za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie usługi wyświadczonej na podstawie umowy zawartej z Użytkownikiem jest ograniczona do wysokości zapłaconego przez Użytkownika wynagrodzenia tytułem wyświadczonej usługi.
 
 
2. Ograniczenie określone w ust. 1 nie dotyczy:
 
 
1) konsumentów,
 
 
2) przypadków, w których ograniczenie odpowiedzialności jest niemożliwe z mocy prawa.
 
 
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
 
 
§ 22
 
 
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach serwisu i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy.
 
 
§ 23
 
 
Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian niniejszego regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie Administratora o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres mailowy.
 
 
§ 24
 
 
1. Administrator ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w przypadku:
 
 
a). naruszenia przez Użytkownika postanowień umowy, niniejszego Regulaminu jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 
 
b). nienależytego zachowania się.
 
 
2. W przypadku opisanym w ust. 1, przed wypowiedzeniem umowy Administrator wzywa do usunięcia naruszenia i wyznacza termin, nie dłuższy niż 7 dni, na przywrócenie stanu zgodnego z zawartą umową. Administrator zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas świadczenia usługi. Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia kwoty udzielonego rabatu.
 
 
3. W przypadku opisanym w ust. 1, Administrator może dochodzić także naprawienia powstałych szkód na zasadach ogólnych.
 
 
§ 25
 
 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 
 
2. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na stronie głównej Serwisu.
 
 
3. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 
 
4. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 3. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.
 
 
5. O każdej zmianie Regulaminu Administrator powiadomi Użytkowników poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 
 
6. E-porada ma formę pisemnej porady przesyłanej na wskazany e-mail przez pytającego. Opisz stan faktyczny zagadnienia medycznego. E-porada jest świadczona na podstawie informacji przekazanych przez pytającego. Pytający podaje zgodne z prawdą informacje na temat swojego stanu zdrowia.
 
 
 
 
E-porada świadczona jest wyłącznie osobom pełnoletnim. Wskaż swój adres e-mail, możesz podać także nr telefonu komórkowego, imię i nazwisko i inne dane osobowe. Podczas pierwszego kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego pytający może podać swoje dane osobowe. Dane te podaje dobrowolnie zgadzając udostępnić się je Serwisowi. Informacje nie będą nikomu udostępniane. Podanie danych osobowych przez użytkowników Serwisu jest dobrowolne.
 
 
 
Administratorem Bezpieczeństwa Informacji jest Grzegorz Ledniowski, zakres prawny poświadczony odpowiednimi certyfikatami. Uzyskanie e-porady za pośrednictwem witryny internetowej jest zgodne z USTAWĄ o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 
 
 
E-porada nie stanowi wykonywania indywidualnej praktyki lekarskiej czy w indywidualnej praktyki lekarskiej rozumieniu art. 50 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. E-porada ze względu na świadczenie jej drogą elektroniczną nigdy nie zastąpi konsultacji z lekarzem specjalistą w gabinecie lekarskim. W sytuacji pandemii, innych tego typu ograniczeń e-porada może zastąpić wizytę w gabinecie lekarskim w miarę możliwości.
 
 
 
Właścicielem witryny internetowej jest Grzegorz Ledniowski. Dane osobowe objęte są tajemnicą i podlegają stosownej do poziomu zagrożeń ochronie.
 
 
 
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z odpowiednimi przepisami Ustawy oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych przy pełnym poszanowaniu praw i wolności osób, których dane dotyczą. Zbiory danych osobowych przechowywane są w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami wzmacnianymi. Pomieszczenia, w których przetwarzane są dane osobowe wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy. Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe objęty jest systemem kontroli dostępu. Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe kontrolowany jest przez system monitoringu z zastosowaniem kamer przemysłowych. Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe jest nadzorowany przez całą dobę.
 
 
§ 26
 
Doktorius.pl – świadczy usługi medyczne jako specjalistyczna praktyka lekarska w miejscu wezwania, w podmiocie medycznym bądź stacjonarnym gabinecie lekarskim.
 
Regulamin obowiązuje od dnia 30.03.2020
 
  
                                            
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
 
- Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
 
 
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 
 
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 
 
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 
 
- Adres konsumenta(-ów)
 
 
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 
 
- Data
 
 
(*) Niepotrzebne skreślić.
 
Medycyna Grzegorz Ledniowski
NIP: 6342546099
REGON: 160057326
Medycyna Agnieszka Ledniowska
NIP: 6412223161
REGON: 241108512
uropolska@gmail.com
A.D.2020
Wróć do spisu treści